فستیوال دانشجویی

مقدمه


دانشجویان مهمترين سرمايه هاي مراکز علمی و دانشگاه ها بوده و آینده سازان چرخه تولید علم، پژوهش و اقتصاد هستند. با توجه به این نقش، آن­ها قادر هستند تا با ايجاد ظرفيت هاي مطلوب پژوهشي، اقتصادی و علمی، مشاركت­های مردمي و نهاد هاي عمومي را جلب نمایند.
كميته دانشجويي سومین کنگره بین المللی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی، با هدف ایجاد بستري مناسب برای دانشجویان مستعد، در نظر دارد به منظور حمایت، تقویت و ترویج ایده پروری و تفکر نقادانه در دانشگاه های کشور و همچنين تقویت روحیه همکاری در دانشجویان، زمینه ی فعالیت های جمعی علمی را فراهم آورد.


چشم انداز


تقويت علمي و اجرايي نيروي انساني جهت تبدیل ایده به محصول، فناوری و خدمات


از اهداف تعیین شده می­توان به این موارد اشاره نمود:


تحرك ظرفيت هاي  دانشجويي در راستاي توسعه علم و فناوري


آموزش و توانمند سازي نيروي انساني لازم در زمينه تحقيقات، فناوري و خدمات


·          ايجاد بستر مناسب براي رشد و اعتلاي هدفمند علمي و پژوهشي دانشجويان سراسر کشور


·          ايجاد زمينه مناسب به منظور حمايت­هاي مادي و معنوي از فعاليت­هاي دانشجويان جهت کارآفرینی


ایجاد روحیه ایده ­پردازی در دانشجویان سراسر کشور


ایجاد ارتباط میان رشته­ ای بین دانشجویان در حال تحصیل در رشته ­های مختلف


وظایف


هدایت علمی و عملی انجمن­هاي دانشجویی دانشگاه­های کشور


تشويق دانشجویان، اساتید و مراكز به فعاليت در حوزه توریسم سلامت


حمايت از نظريه پردازي و تحقيق در حوزه توریسم سلامت براي ایجاد افق­ هاي جديد


پرورش روحیه و تفکر پژوهشگری، کارافرینی در دانشجویان

 

مقدمه


دانشجویان مهمترين سرمايه هاي مراکز علمی و دانشگاه ها بوده و آینده سازان چرخه تولید علم، پژوهش و اقتصاد هستند. با توجه به این نقش، آن­ها قادر هستند تا با ايجاد ظرفيت هاي مطلوب پژوهشي، اقتصادی و علمی، مشاركت­های مردمي و نهاد هاي عمومي را جلب نمایند.
كميته دانشجويي سومین کنگره بین المللی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی، با هدف ایجاد بستري مناسب برای دانشجویان مستعد، در نظر دارد به منظور حمایت، تقویت و ترویج ایده پروری و تفکر نقادانه در دانشگاه های کشور و همچنين تقویت روحیه همکاری در دانشجویان، زمینه ی فعالیت های جمعی علمی را فراهم آورد.


چشم انداز


تقويت علمي و اجرايي نيروي انساني جهت تبدیل ایده به محصول، فناوری و خدمات


از اهداف تعیین شده می­توان به این موارد اشاره نمود:


تحرك ظرفيت هاي  دانشجويي در راستاي توسعه علم و فناوري


آموزش و توانمند سازي نيروي انساني لازم در زمينه تحقيقات، فناوري و خدمات


·          ايجاد بستر مناسب براي رشد و اعتلاي هدفمند علمي و پژوهشي دانشجويان سراسر کشور


·          ايجاد زمينه مناسب به منظور حمايت­هاي مادي و معنوي از فعاليت­هاي دانشجويان جهت کارآفرینی


ایجاد روحیه ایده ­پردازی در دانشجویان سراسر کشور


ایجاد ارتباط میان رشته­ ای بین دانشجویان در حال تحصیل در رشته ­های مختلف


وظایف


هدایت علمی و عملی انجمن­هاي دانشجویی دانشگاه­های کشور


تشويق دانشجویان، اساتید و مراكز به فعاليت در حوزه توریسم سلامت


حمايت از نظريه پردازي و تحقيق در حوزه توریسم سلامت براي ایجاد افق­ هاي جديد


پرورش روحیه و تفکر پژوهشگری، کارافرینی در دانشجویان

فستیوال دانشجویی